Občianské právo

·  Právne poradenstvo a rozbory

·  Spisovanie a pripomienkovanie zmlúv

· Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní

· Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

· Ochrana osobnosti

Rodinné právo

·  Rozvod manželstva

·  Zánik a vysporiadanie BSM

· Výživné

· Úprava práv a povinností k maloletým deťom

Trestné právo

·  Vypracovanie podaní v trestných veciach

·  Obhajoba obvinených trestnom konaní

· Zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody

Ochrana spotrebiteľa

·  Zastupovanie spotrebiteľov v súdnom a rozhodcovskom konaní voči dodávateľom

·  Vymáhanie sumy bezdôvodného obohatenia

· Zastavenie zrážok zo mzdy

· Uplatňovanie primeraného finančného zadosťučinenia

Právo nehnuteľností

·  Vypracovanie zmluvy o prevode nehnuteľností a jej autorizácia bez potreby overenia podpisov pred notárom alebo matričným úradom

·  Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Obchodné právo

·  Založenie a zrušenie obchodnej spoločnosti

·  Zmenové zápisy do obchodného registra

· Príprava zmlúv

· Právne analýzy

Vymáhanie pohľadávok

·  Podávanie návrhov a žalôb v súdnom a upomínacom konaní

· Podávanie návrhov a zastupovanie v exekučnom konaní

Medicínske právo

·  Poskytovanie právnych služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

·  Poradenstvo a zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody na zdravé, resp. pozostalých v konaniach o ochranu osobnosti